Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data publikacji: 2022-12-08

Zawiadomienie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FABRYKI APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED-ŁÓDŹ SPÓŁKI AKCYJNEJ
z siedzibą w Łodzi

Na podstawie art. 395 i 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 KSH oraz art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. z dnia 29 października 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) w zw. z § 3a ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (tj. z dnia 23 września 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1832) w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, Zarząd Fabryki Aparatury Elektromedycznej FAMED-Łódź Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 grudnia 2022 roku na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki ORGANIKA–CAR S.A. w Łodzi (91-203), przy ul. Teofilowskiej 54/56. Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  z działalności za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.
 14. Wybory do Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie:
  1. § 10 ust. 1:>
   Obecne brzmienie:
   „1. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.”
   Proponowane brzmienie:
   „1. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.”
  2. § 24 ust. 1:
   Obecne brzmienie:
   „1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
   Proponowane brzmienie:
   „1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje nieodpłatnie, chyba, że Uchwałą Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy wynagrodzenie zostanie przyznane.
  3. § 21  - dodanie nowych jednostek redakcyjnych oznaczonym numerami  3 - 5 w brzmieniu:
   1. Zarząd nie jest obowiązany do udzielenia bez wezwania Radzie Nadzorczej informacji (pisemnych i ustnych), o których mowa w art. 3801 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących Spółki, spółek zależnych oraz spółek powiązanych, chyba, że Rada Nadzorcza wystąpi z takim żądaniem określając ich zakres.
   2. Prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcami Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 3821 Kodeksu Spółek Handlowych jest wyłączone.
   3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Zamknięcie obrad.

Informacje dla akcjonariuszy - pliki do pobrania